Textruta: Bli medlem i ParkinsonFörbundet!

Syfte och mål

ParkinsonFörbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhöriga — förbundets primära intressenter, både medlemmars och icke medlemmars - bästa..Övriga intressenter är vårdpersonal och personer i olika berörda samhällsorganisationer och myndigheter.

 

 

Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är Kongressen som sammanträder vartannat år. Kongressen väljer ordförande(2 år) och styrelse (2 år), se fliken Styrelse. På det första, konstituerande mötet väljer styrelsen övriga befattningar. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

 

Medlemmarna är anslutna dels till Förbundet dels till en av de 26 länsföreningar som täcker hela landet. Länsföreningar är självständiga juridiska enheter med egen styrelse som väljs av länsföreningens Årsmöte, se fliken Länsföreningar

 

En landsomfattande tvärorganisation, NYP (Nätverket för personer i Yrkesverksam ålder med Parkinson) representerar sina medlemmars intressen. Är garanterade minst en plats i Förbundsstyrelsen

 

Den årliga Ordförandekonferensen på hösten utgör en viktig del av kommunikationen mellan Förbundet och alla länsföreningar

 

ParkinsonFonden

 

Ekonomi

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Betalning sker till Förbundet som överför större delen till länsföreningarna. Förbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, statsbidrag och samarbetspartner.

 

Kommunikation

På grund av stor geografisk spridning måste kommunikationen begränsas till ett fåtal större händelser (VärldsParkinson dagen, Aktivt Liv seminarium).  Viktig roll spelar ParkinsonJournalen som utkommer 4 gånger per år. De större länsföreningarna publicerar ett länstäckande blad (”Länsinfo”) varje månad

 

Många av medlemmarna har ingen vana av att söka information via Internet eller av att använda e-post. För yngre nytillkommande är det däremot viktiga och naturliga informationskanaler. Viktig förbättring planeras till hösten då Förbundets egen hemsida www.parkinsonforbundet.se öppnas. Denna hemsida— tillsammans med ett antal hemsidor utvecklade av de större länsföreningarna—öppnar dörren mot effektivare information och kommunikation.

 

(Diskussions) Forumet är en s.k. chat site på webben för utbyte av Parkinsonrelaterad information . Forumet är öppet för alla medlemmar

 

Kansliet

är Förbundets kontor för att sköta dess korrespondens, telefonväxel och medlemsregister samt Butiken, se fliken Kansliet

Kontakta oss

ParkinsonFörbundet
Skeppargatan 52 nb
114 58  Stockholm.

Besöksadress

Skeppargatan 52 nb
Telefon
Växel >>>
parkinsonforbundet@telia.com

Plusgiro             19 02 94-9
Bankgiro            5325-3423

Förbundets stadgar: Klicka här

FRII 2011
Kodrapport

 ParkinsonFörbundet                           <<< >>>

Textruta: ParkinsonFörbundets verksamhetsbeskrivning

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster

Textruta: