Ordförandebrev                             <<< >>>

Textruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                              Webbmaster

 

ParkinsonFörbundets Ordförandebrev

2012-06-19

                                                                    Innehållet får gärna kopieras och spridas

 

                                 

Du har just öppnat första halvårets sista ordförandebrev innan semestrar och andra ledigheter. Syftet med ordförandebreven är att jag, som ordförande, och kansliet ska kunna ge dig som ordförande i respektive län snabb och viktig information. Du som  åtagit dig ett tungt förtroendeuppdrag ska vara först informerad om vad som beslutats i förbundsstyrelsen eller är på gång på kansliet. Tanken är att du ska kunna ta emot informationen och ställa följdfrågor till oss om det behövs. Du ska känna att du kan ta diskussionen med övriga förtroendevalda och medlemmar.

 

Jag som ordförande och kansliet får allt oftare kritik för att informationen inte förs vidare och att vi bedriver hemlighetsmakerier. Det är självfallet inte meningen. Vi kommer därför att från och med nu lägga ut ordförandebrevet på vår hemsida ca en vecka efter att du erhållit brevet. Vi hoppas att detta på intet sätt ska störa vår fina relation eller ditt arbete i länsföreningen. Skulle något vara oklart får du gärna höra av dig till oss k-g.skoog@hotmail.com 070 729 25 18 eller gunn.franzen.ljung@parkinsonforbundet.se 073 914 10 76.

 

 

Dubbelt upp

 

Nu (N Älvsborg/Bohuslän) har lagt in en extra växel i sista kurvan på upploppet och gått om Ångermanland. Vi är mycket imponerade av båda länens mycket kraftiga medlemsökning med i dagsläget 36 procent respektive 35 procent i förhållande till medlemsantalet 2011-12-31.

 

I den individuella tävlingen skiljer det bara en (1!) värvad medlem mellan dagens 3:a och 4:a och tre medlemmar mellan dagens 3:a och 7:a. Minst tio duktiga medlemsvärvare kan göra upp om de tre åtråvärda biletterna till Amsterdam den 28 september.

 

Vid lika stort antal nyvärvade medlemmar beslöt förbundsstyrelsen den 14 juni att den medlemsvärvare som värvat flest antal fullbetalande medlemmar skulle betraktas som vinnare.

 

 

                                                                                                                                                                                                           

Vi går nu in i de två sista veckorna för medlemsvärvningskampanjen såväl individuellt som länsmässigt. Den 30 juni stängs kampanjen, men medlemsvärvning är ju lika

viktigt året om. Det kan självfallet inte vara så att några län lyckas utöka sitt medlemsantal med över 30 - 35 procent medan andra ligger på 1-5 procent. Vi hoppas nu att de län som ligger i botten gör en kraftsamling bland nyinsjuknande, anhöriga, vänner, med mera, och på något sätt flyttar sig upp ett antal procent. Det kan betyda oerhört mycket för parkinsondrabbade i dessa län.

 

Vinnarna, såväl individuellt som län, publiceras på hemsidan andra veckan i juli. Vi kommer också att leverera listor med namn på nyrekryterade medlemmarna till respektive förening. Det är nu viktigt att ni under hösten bjuder in de nya till en speciell aktivitet. Presentera länet och dess verksamhet. Kolla vilka resurser ”de nya” har med sig! Vad skulle ”de nya” vilja delta i, respektive kunna bidra med? ”Lägg korten på bordet” detta behöver vi hjälp med så att de redan från början känner sig välkomna och behövda. Vi lovar er att det finns oanade resurser bland dessa totalt närmare 800 nya medlemmar som tillkommit. Dessa får vi inte tappa utan ta tag i omgående. Det kommer att stärka länsföreningarna och förbundet. (Diagram över resultatet per den 12 juni biläggs).

 

 

Noterat från Förbundsstyrelsemötet 2012-06-14

 

Kommunikations/Informationsprojektet

 

Vid sammanträdet noterades att budgeten följs, men för att finansiera övergången till ny leverantör för medlemsregistret och byggande/övergång till nya hemsidan med utbildningsaktiviteter kommer del av den balanserade vinsten för 2011 att tas i anspråk.

 

Vad gäller övergången till ny hemsida beslöts anlita Korridor, vars demo visades på ordförandekonferensen på Sätra Brunn. Det blir utbildning av två webbredaktörer per län. Utbildningen genomförs under veckorna 36, 39, och 41. Utbildningen är både en träning i att hantera de nya länssidorna rent tekniskt och ett informationsuppdrag. Utbildningen kommer att vara från lunch dag ett till och med lunch dag två. Den första utbildningsomgången kommer att vara en testutbildning med tio deltagare från länsföreningen i Stockholm. Troligtvis förläggs även de två andra kurserna till Stockholm av praktiska reseskäl för deltagana. Preliminärt sker lansering av den nya webbplatsen i vecka 43.

 

Utbildningen för medlemsregisteransvariga kommer att ske i Söderhamn med en deltagare per län. Även dessa två utbildningstillfällen beräknas genomföras under oktober och kommer att vara från lunch dag  ett till och med lunch dag två.

 

Förbundet tar kostnaderna för lokal, material, föreläsare, luncher samt förmiddags- och eftermiddagskaffe. Länsföreningarna tar kostnaderna för deltagarnas resor, övernattning, middag och eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

 

NPR Nordiska Parkinson Rådet

 

Vid NPR:s årliga möte i Köpenhamn deltog från förbundet Karl-Gunnar Skoog, Jeanette Johansson och Gunn Franzén Ljung. Landsrapporter utbyttes och intressanta projekt redovisades. Vid mötet deltog också NHR från Sverige och av

den efterföljande diskussionen mellan ParkinsonFörbundet och NHR beslöts att vi gemensamt kontaktar Svenska Sjukgymnastföreningen för att om möjligt ta upp en diskussion om att initiera riktlinjer för sjukgymnastik enligt  bland annat en holländsk modell, samt att få ett antal sjukgymnaster certifierade enligt LVST metoden (amerikansk rörelse- och röstrehabliteringsmetod) som ska introduceras vid en utbildning i Norge hösten 2012.

 

 

Anhörigutbildningen

 

På förslag från anhörigansvariga i förbundsstyrelsen beslöts att frångå modellen med en central årlig kurs för anhöriga och istället erbjuda intresserade län medverkan vid lokala konferenser. Samt med eventuellt stöd av fadderansvariga för respektive län. Förslaget presenterades av Maud Eker på Ordförandekonferensen.

 

 

Kongressen 2013

 

Beslöt utlysa kongressdatumet 2013-05-12 – 15 och plats i ParkinsonJournalen nr 3. Vidare bildades en kongressgrupp bestående av kanslipersonalen och fyra ledamöter från förbundsstyrelsen.

 

 

Semesterplaneringen

 

Förbundskansliets personal har fördelat sin semester så  att kansliet inte behöver stängas utan kommer att vara öppet med ordinarie öppettider hela sommaren.

 

 

Överenskommelse Svenska Re

 

Förbundets rehabiliteringspolicy som reviderades i februari 2012 och som har utsänts till länsföreningarna gäller alltjämt. Men den verklighet våra medlemmar lever i ser olika ut mellan landstingen, där vissa landsting är mer generösa än andra och där det finns landsting som inte remitterar över huvud taget utanför den egna länsgränsen.

 

För att bland annat stödja de medlemmar som bor i restriktiva landsting har under våren förts en diskussion med Svenska Re på Gran Canaria om att erbjuda parkinsonmedlemmar några starkt rabatterade ”parkinsonveckor”. Framförhandlad

 

 

 

uppgörelse förelåg vid förbundsstyrelsemötet. Uppgörelsen bygger på att förbundet blir medlem i Svenska Re till en kostnad av 2.250:-/år.

 

Förbundsstyrelsen beslöt teckna medlemskap i Svenska Re samt att information om att de fyra speciella ”parkinsonveckorna” ska läggas ut på vår hemsida samt redovisas i ParkinsonJournalen nr 3.

 

 

Sommarbrev

 

Förbundsstyrelsen noterade det sommarbrev som avsänts till samtliga riksdagsmän och till ansvariga statsråd. Sommarbrevet bifogas till detta ordförandebrev. Förbundsstyrelsen poängterade vikten av att ständigt påverka berörda beslutsfattare och hoppas att länen inspireras av det centrala brevet och   tillskriver berörda beslutsfattare i landsting och kommuner med dels våra tre gemensamma centrala krav Fler neurologer – Rätt medicin – Lika vård och behandling, men att man också lyfter fram lokala krav/frågor för behandling.

 

 

Liten påminnelse om årsmöteshandlingar och protokoll

 

Det finns fortfarande några län- och lokalföreningar som inte insänt årsmöteshandlingar och protokoll, vi behöver i vanlig ordning dessa dokument som underlag för statsbidragansökan som vi kommer att göra efter semestern. Vi ber dig därför kolla att detta insänts från ditt län. (Se bilagda sammanställning).

 

 

Beklaglig inbladning i ParkinsonJournalen nr 2

 

I ParkinsonJournalen nr 2 har tryckeriet av misstag bladat in en gammal inlaga med Erland Josephson. Vi undersöker nu med tryckeriet varför restupplagan inte makulerades. Vi ber er ute i länsföreningarna plocka bort inbladningen i de överexemplar ni fått. Kansliet kommer att göra det samma i den överupplaga som finns hos oss. Vi har också skrivit ett brev till Josephsons änka och bett om ursäkt för det inträffade.

 

Trevlig sommar!

 

Med dessa rader vill vi tacka för första halvåret 2012 och tillönska er alla välförtjänta ledigheter/ semestrar med nära och kära och som vi hoppas några fina sommarmånader.

 

 

 

 

Karl-Gunnar Skoog                                                                                                  Gunn Franzén Ljung

Förbundsordförande                                                                                                  Generalsekreterare