Rehabilitering utomlands.                                                           Råd om vård dygnet runt >>>

 

 

För dig med Parkinson, finns möjligheter att få rehabilitering utomlands.

 

Du kan antingen resa i egen regi, få poliklinisk behandling inom ramen för högkostnadsskyddet eller få rehabiliteringen bekostad av Stockholms Läns Landsting, SLL

 

Om Du betalar själv kan Du hos Vintersol köpa ett paket på 1-4 veckors behandling. För att rehabiliteringen skall göra nytta krävs minst två veckors behandling. Du har möjlighet att få 150 Euro/vecka från SLL. Skillnaden mot poliklinisk behandling är att i det pris Du betalar själv ingår logi, behandling, resa och transfer.

 

Poliklinisk innebär att Du får behandlingen betald av landstinget upp till en maxavgift på 150 Euro/veckan. Du ordnar själv resa och uppehälle för din behandling på Vintersol. Du måste ha en remiss från en läkare. Ett intyg från en sjukgymnast som visar att Du är lämplig och kan tillgodogöra dig den behandling som ges på Vintersol, är också bra.

Före avresan från Sverige måste Du i god tid ta kontakt, per telefon, med någon av handläggarna på klimatvård/rehabilitering utomlands för att skriva på en ansvarsförbindelse

 

Det tredje alternativet är att Du hos Stockholms Läns Landsting ansöker om rehabilitering. SLL betalar då resa, transfer, behandling och logi. Rehabiliteringen pågår 28 dagar.

Det fordras även här remiss från läkare samt en ansökan. Du betalar själv 80: -/dygnet

 

Vid samtal med Elsmari Blomström, handläggare för klimatvård/rehabilitering utomlands, uppgav hon att det viktigaste för den som söker är att kunna tillgodogöra sig den behandling som ges.

Det finns inga hinder för den som inte längre är i yrkesverksam ålder att söka.

Enligt Blomström kan personer med Parkinson få avslag på ansökan av medicinska skäl. Rehabiliteringen skall inte ses som en möjlighet att ställa in sitt medicinintag utan består av behandling av sjukgymnast enskilt och i grupp.

Man kan göra sin ansökan under hela året. Har man fått rehabilitering beviljad i Stockholmstrakten eller utomlands finns en gräns på två år innan man kan komma in med en ny ansökan.

Blomström uppskattade att det under ett år kommer in 50-tal ansökningar från personer med Parkinson.

 

Det finns flera medlemmar i Parkinsonföreningen Stockholm som varit på Vintersol under årens lopp. Jag tror att samtliga varit mycket nöjda med behandlingen och rekommenderar dig att söka. Vi kan också försöka svara på frågor som Du har.

 

Jag har tagit fram några länkar till dig som är intresserad.

 

Vintersols hemsida >>, där Du kan ladda ner ansökningshandlingar, underlag för remiss, prisuppgifter, forum m.m.

 

Råd om vård på Webb och telefon. Klimatvård – rehabilitering utomlands/Varför ges behandlingen.

1177.se >>

 

Vårdguiden >>. Svar på fråga om rehabilitering utomlands med bl.a. namn och telefonnummer till handläggarna på avdelningen för klimatvård/rehabilitering utomlands.

 

 

Gunnar
2009-02-18

 Vård & Rehabilitering                         <<< >>>

Målbeskrivning för rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

fastställd av Parkinsonförbundet

Behandlingen vid Parkinsons sjukdom

vilar på tre ben

Medicinering

Rehabilitering

Neurokirurgi (DBS)

Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en mellan olika individer kraftigt varierande symptombild. Alla behandlingsinsatser måste därför individanpassas.Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskridande sjukdom. Detta gör att all behandling måste omprövas allteftersom tiden går. Upprepade rehabiliteringsinsatser kommer att bli nödvändiga.

 

Rehabilitering – allmänt

Neurorehabilitering är en process som stödjer personen att:

• få kunskap och insikt om sjukdomen och dess konsekvenser

• mobilisera egna bemästringsstrategier

• kunna ta ansvar för sin livssituation

Neurorehabilitering är en pedagogisk process som syftar till att göra personen och dennes anhöriga medvetna om möjligheterna utifrån dennes resurser och begränsningar och alltså mycket mer än bara fysisk träning

 

Socialstyrelsens formulering: ”Med rehabilitering avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter skada/sjukdom, genom planerade och från flera områden sammansatta åtgärder, allsidigt främja att den enskilde återvinner bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Rehabilitering är målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid

planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras”.

 

Teamarbete

Inom modern rehabilitering samverkar ett antal yrkeskategorier i team.

Fasta medlemmar i ett Parkinsonteam bör vara åtminstone:

Medicinsk

Rehabilitering

Behandlande

läkare

Kommunen

Primärvården

Läkare (Specialist i rehabiliteringsmedicin, alternativt neurolog med specialintresse för rehabilitering) ansvarar för diagnostik och utredning samt för medicineringen • Parkinsonsjuksköterska bedömer behovet av omvårdnad och behov av medicinjustering samt fungerar ofta som koordinator i teamet. Denne erbjuder information och undervisning till patienter och anhöriga. • Sjukgymnast bedömer fysisk förmåga och skapar ett träningsprogram. Detta skall anpassas till den enskilda patientens behov

Arbetsterapeut ger stöd och råd som möjliggör delaktighet i vardagliga aktiviteter, i hemmet, på arbetet och på fritiden

Kurator erbjuder stödjande samtal och ansvarar för många kontakter med myndigheter

Övriga vilka snabbt skall kunna kopplas till teamet om behov finns:

Logoped erbjuder bedömning och träning vid problem med talet

Dietist ger kostråd med hänsyn till medicinering och till konsekvenser av Parkinsons sjukdom

Neuropsykolog bedömer kognitiv funktion (minnesfunktioner och förmåga att tolka sinnesintryck) och behov av kognitiv träning. Det är viktigt att sådana problem och behov av neuropsykologinsatser uppmärksammas. Behandlarna ska arbeta i nära samverkan med patienten, dennes anhöriga och med

varandra för att uppnå gemensamma mål.

 

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan är ett dokument av stort värde för att strukturera kommande insatser i varje enskilt fall. En sådan upprättas tillsammans av teamet, patienten och helst också med anhörigas medverkan. Med utgångspunkt från patientens svårigheter och problem och med beaktande av dennes resurser upprättas delmål och huvudmål att arbeta tillsammans emot. En tidsplan bestäms för de enskilda målen, allt ifrån några dagar upp till något år eller längre, beroende på vilket målet är. När tiden löpt ut skall målen utvärderas. Nya rehabiliteringsplaner ska upprättas allteftersom sjukdomen fortskrider och situationen förändras. Den allra viktigaste personen i rehabiliteringsarbetet är patienten själv. Denne skall

alltid medverka när mål sätts och utvärderas.

 

Var bör rehabiliteringen ske?

Den som har Parkinsons sjukdom bör ha rätt att kräva

• regelbundna och återkommande bedömningar av rehabiliteringsteam

• målinriktad rehabilitering med team

• att enhet som bedriver rehabilitering vid Parkinsons sjukdom kan erbjuda insatser av samtliga nämnda yrkeskategorier

Den som har Parkinsons sjukdom bör ha rätt att kräva att

• rehabiliteringsplan skall upprättas i samråd mellan honom/henne, anhöriga och teammedlemmarna

• satta mål skall utvärderas

Merparten av rehabiliteringen sker idag vid enheter inom landstingen, antingen på rehabiliteringskliniker på sjukhusen eller vid fristående enheter, ibland belägna naturskönt. Privata rehabiliteringsenheter med avtal med landsting har också vuxit upp. Enstaka enheter vilka riktar sig till svenska patienter har också startat utomlands

Hög kompetens hos teammedlemmarna och ett bra upplägg på rehabiliteringsprogrammen är tveklöst en mycket viktigare faktor än vem som är huvudman och i vilken miljö rehabiliteringen sker. Hög kompetens skapas lättare på en enhet som ser många patienter med Parkinsons sjukdom. Geografisk närhet mellan rehabiliteringsinstitutionen och patientens hemkommun underlättar samarbete mellan rehabiliteringsteamet och de kommunala stödinsatserna i den fas av sjukdomen när sådana kan bli aktuella. Det är därför viktigt att varje landsting kan erbjuda teambaserad rehabilitering på nära håll för

patienter med Parkinsons sjukdom. Likaså underlättas samarbetet mellan den läkare som sköter patientens medicinering och teamet om avstånden är små. Detta är viktigt då en grundförutsättning innan en rehabiliteringsinsats påbörjas är att patienten är optimalt medicinerad. Detta betyder inte att varje landsting ska bygga upp egen verksamhet. Ibland kan samverkan mellan närliggande landsting vara att föredra då alltför små enheter kan ha svårt att bygga upp kompetens.

 

När skall rehabilitering erbjudas?

Efter diagnosen följer ofta en omtumlande fas under vilken många kan vara i behov av stödkontakt (exempelvis kurator på neurologisk klinik eller i primärvården). Efter att den som fått sjukdomen ”kommit på fötter” kan det bli aktuellt med den första rehabiliteringsinsatsen. Den benämns ofta ”Parkinsonskola” och den genomförs vanligen med aktiviteter i grupp där flera som just fått sin diagnos deltar. Denna

första period syftar till att öka patientens kunskap om sjukdomen. Alla bör erbjudas  detta senast ett år efter diagnos. Behandlande läkare skall remittera till rehabiliteringsenhet för bedömning när det

uppstår plötslig eller långsamt tilltagande försämring som påverkar patientens självständighet och/eller livskvalitet.

 

Därutöver får man räkna med återkommande insatser när sjukdomen fortskrider. Det går inte att ange något generellt tidsintervall mellan rehabiliteringsperioderna utan nya insatser måste alltid behovsprövas individuellt. Parkinsons sjukdom drabbar personer i olika åldrar och en icke obetydlig andel är i

arbetsför ålder vid debuten. Konsekvenserna av sjukdomen kan skilja sig mycket mellan individer i olika delar av livet, något som man också måste ta hänsyn till irehabiliteringsarbetet. Så länge personen befinner sig i yrkesverksam ålder ska också yrkesinriktad rehabilitering alltid övervägas. Den som har Parkinsons sjukdom bör ha rätt att kräva

• ett rehabiliteringsarbete i väl fungerande samverkan med patientens behandlande läkare, kommun och primärvård.

Den som har Parkinsons sjukdom bör ha rätt att kräva

• en tidig rehabiliteringsperiod så snart denne är i balans efter diagnos

• en frikostig inställning till återkommande bedömningar av rehabiliteringsbehov, revideringar av uppgjorda planer och utvärdering av uppnådda mål

• att rehabiliteringsinsatserna individanpassas

I början nämndes tre ben som behandlingen vid Parkinsons sjukdom vilar på. Rehabilitering är ett av dom tre. En trebent pall faller om ett av benen inte fungerar!!

 

Februari 2008, publicerat i PJ 1 2008 av Parkinsonförbundets arbetsgrupp för Rehabilitering vid Parkinsons sjukdom Ytterligare information finns i ”Parkinsons sjukdom och rehabilitering” av Jan Lexell, utgiven av Orion Pharma, 2000.

 

 

Avancerande fas vid Parkinsons sjukdom >>>

Sjukskrivning vid parkinsons sjukdom >>>
Bostadsanpassning >>>

 

 

 

Parkinsonsjuksköterskor

Som ett led i kvalitetssäkringen av parkinsonvården, arbetar ParkinsonFörbundet aktivt tillsammans med Vårdföreningen MovementDisorders (VfMD >>) för att bidraga till en kompetensökning för sjuksköterskor inom parkinsonvården.

Detta har resulterat i utbildningar av speciella Parkinsonsjuksköterskor.

 

 

Råd om vård dygnet runt >>>

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster

Textruta:

Rehabilitetsenheter i Sverige

Garnis rehabilitering

Boden

Norrbottens län

Älvdals sjukhus

Piteå

Norrbottens län

Björkgården

Sävar

Västerbottens län

Neuroteam

Sundsvall

Västernorrlands län

Parkinsonteam

Östersund Sjukhus

Jämtlands/Härjedalens län

Neurolog-Akademiska sjukhuset

Uppsala

Upplands län

Geriatriska Akademiska sjukhuset

Uppsala

Upplands län

Stora Sköndal

Stockholm

Stockholms län

Stiftelsen Humlegården

Sigtuna

Stockholms län

Parkinsonteam

Linköping

Östergötlands län

Parkinsonteam

Norrköping

Östergötlands län

Parkinsonteam

Motala

Östergötlands län

Neurolog- och Geriatriska kliniken

Jönköping (P-team finns)

Jönköpings län

Geriatriska rehabiliteringskliniken

Värnamo (P-team finns)

Jönköpings län

Parkinsonteam Högsbo Sjukhus

Information

Västra Sverige

Lund – Orup

Lund

Skåne

Sommarsol

Vejbystrand

Skåne

Parkinsonteam

Kristianstads sjukhus

Skåne

Parkinsonteam

Ängelholms sjukhus

Skåne

Geriatriskt team

Ystads sjukhus

Skåne

Valjeviken

Sölvesborg

Blekinges län